Przedsięwzięcie pn.: „Zmniejszenie emisyjności oraz poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych na terenie Polic”

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Nr umowy dotacji: 2777/2022/Wn16/OA-ew-ku/D
Nr umowy pożyczki: 2763/2022/Wn16/OA-ew-ku/P
Nazwa i numer programu priorytetowego: 5.9 Ciepłownictwo powiatowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Policach realizuje przedsięwzięcie pn. „Zmniejszenie emisyjności oraz poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych na terenie Polic” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 8.695.055,00 zł, z tego dofinansowanie NFOŚiGW:
- w postaci dotacji 3.181.117,00 zł, tj. 45% wydatków kwalifikowanych,
- w postaci pożyczki 3.888.033,00 zł, tj. 55% wydatków kwalifikowanych

Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji sieci napowietrznych oraz kanałowych na sieci w technologii preizolowanej na terenie miasta Police, zgodnie z Programem Priorytetowym Ciepłownictwo Powiatowe.
Realizacja projektu została zaplanowana w okresie od 2021 do 2024 i przeprowadzona zostanie przez PEC S.A. na terenie miasta Police. W ramach działań inwestycyjnych nastąpi: wymiana sieci ciepłowniczej naziemnej na podziemną preizolowaną na ul. Tanowskiej - Grota Roweckiego, budowa nowego rurociągu cieplnego preizolowanego ułożonego w ziemi nad istniejącym kanałowym na ul. Piłsudskiego oraz budowa nowego rurociągu cieplnego preizolowanego ułożonego w ziemi nad istniejącym kanałowym na ul. Grzybowej - Mieszka I.