Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach

www.pecpolice.pl
72-010 Police
ul. Bankowa 18
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000165489, NIP: 851-020-55-50, numer rejestrowy BDO: 000026236.
Kapitał zakładowy wpłacony w całości, wysokość: 5 114 688,00 zł.

Strona ta funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr. 112,poz.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr.10, poz.68).
Na stronie biuletynu Informacji Publicznej PEC S.A. w Policach znajdą Państwo informacje dotyczące: statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działalności , organów podmiotu oraz wiele innych informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu.

 

DANE PODSTAWOWE
Nazwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach
Adres Police 72-010 ul. Bankowa 18
Kontakt Tel. (91) 317 07 40
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-34232-77113-WAECC-20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O FIRMIE
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest :

Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30. A
Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30. B
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych - PKD 45.21.
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10. G
Badania i analizy techniczne - PKD 74.30. Z
Pozaszkolne formy ksztalcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42. Z

REGON 810398694
NIP 851-020-55-50
Status prawny Spółki

Spółka Akcyjna

Podstawa działania: Akt notarialny z dnia 29 marca 1993 r. Nr Repertorium A 4277/1993 sporządzone w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przed Notariuszem Sławomirą Milczanowską PEC S.A. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000165489

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WŁADZE (organy Spółki)
Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Gminy Police

Rada Nadzorcza

Zbigniew Wyrwicz – Przewodniczący

Anna Ryl – Wiceprzewodniczący

Ewa Zientek – Sekretarz

Wiktor Szymański– Członek

Shivan Fate – Członek

Marcin Lipski – Członek

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Dyrektor - Cezary Michał Arciszewski

Prokurent - Krzysztof Kowalski

PRAWO, MAJĄTEK, SPRAWOZDANIA
Struktura właścicielska

Gmina Police 100% akcji
53278 akcji imiennych o wartości nominalnej akcji 96,00 zł


Majątek

Stan na 31.12.2023 r. (wartości netto):

  1. Grunty – 16.753,55
  2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 13.050.251,87
  3. Urządzenia techniczne i maszyny – 3.603.232,50
  4. Inne środki trwałe – 47.215,76
  5. Wartości niematerialne i prawne – 2.237.757,82
  6. Środki trwałe w budowie - 2.367.380,86

Ogółem wartości majątku - 21.322.592,36

 

Wysokość kapitału zakładowego - 5.114.688

Wysokość kapitału zapasowego - 11.269.333,55

Wysokość kapitału z aktualizacji i wyceny - 2.761.805,37

INNE INFORMACJE

Koncesje

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na:

wytwarzanie ciepła Nr WCC/599/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.
przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/585/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.
obrót ciepłem Nr OCC/153/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.

Kodeks etyki obowiązujący w PEC S.A.

Schemat organizacyjny

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 26.08. 2020r. Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach  w sprawie dostępu do informacji publicznej.

Uchwała nr 8/2017 z dnia 28.06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Uchwała nr 9/2017 z dnia 28.06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.